opc_loader
Print deze pagina:

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. de Opdrachtgever of Koper 

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf die aan de uitgever opdracht heeft gegeven tot het leveren van boeken, e-books of welke producten dan ook.

 1. de Uitgever 

De natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder 1.1 heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE UITGEVER

Siets Bakker

vestigingadres:

Het Veer 38

1633 HE Avenhorn

telefoonnummer: (06) 47 48 69 84‬

contact@hetnoorderlicht.com

KvK-nummer: 73191639

Btw-identificatienummer: NL859392818B01

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de uitgever en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen uitgever en consument.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de uitgever gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de uitgever niet.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de uitgever onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de uitgever passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
 3. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de uitgever daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

ARTIKEL 6 – DE PRIJS

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. De uitgever is gerechtigd de geldende prijzen te verhogen indien een of meerdere bepalende omstandigheden zich voordoen.
 3. Het enkel uitbrengen van een prijsopgave, begroting, voorcalculatie of  soortgelijke mededeling, eventueel aangeduid als offerte, verplicht niet tot het sluiten van een overeenkomst.

ARTIKEL 7 – BETALING

Opdrachtgever/Koper dient de bestelling vooraf te betalen via een van de aangegeven betaalmethoden.

ARTIKEL 8 – LEVERING EN UITVOERING

 1. De uitgever zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Geaccepteerde bestellingen zullen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitgevoerd worden tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk twee werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de uitgever het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de uitgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 9 – PRIVACY

De uitgever respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die Koper/Opdrachtgever verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Gegevens worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

ARTIKEL 10 – ANNULERINGEN

 1. De opdrachtgever/koper is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de uitgever met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor de uitgever ontstane schade vergoedt.
 2. Onder schade wordt begrepen de door de uitgever geleden verliezen en gederfde winsten en in elk geval de kosten die de uitgever reeds ter voorbereiding heeft gemaakt waaronder die van bestelde en ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
 3. Annulering door de opdrachtgever/koper van overeenkomsten waarbij de bestelde goederen reeds door de uitgever of in opdracht van de uitgever in productie zijn genomen, is niet mogelijk.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de  opdrachtgever/koper de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken.

ARTIKEL 12 – AUTEURSRECHTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, blijft de uitgever steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals boeken, kopij, zetsel, tekeningen, modellen en dergelijke.
 2. Alle door de uitgever geleverde zaken mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving van de goederen geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de uitgever bestaat, nimmer zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd of verhandeld.

ARTIKEL 13 – WAT NOG NIET GENOEMD IS

In gevallen waarin deze leveringsvoorwaarden niet voorziet, is logisch verstand en eerlijk zaken doen van toepassing!

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN

Op alle door de uitgever verrichte handelingen, waaronder begrepen de door de uitgever gesloten overeenkomsten, is het Nederlandse recht van toepassing en is ook bij internationale transacties de Nederlandse rechter bevoegd.

Avenhorn, 1 januari 2019

Winkelwagen
Veldnieuws

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen in het sytemische veld in België en Nederland.

*verplicht

Veldnieuws komt iedere twee weken uit.

Privacy

We doen zo min mogelijk met jouw informatie. Klik hier voor de uitgebreide privacyverklaring.